Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ve yasal mevzuat kapsamında eğitim, beceri, sağlık, ikametgah, kimlik, adli sicil, askerlik, izin bilgisi, bakmakla yükümlü olunan kişilerin kimlik bilgileri ve görsel veri (fotoğraf kamera kaydı) bilgileri ile mektup adresi, telefon ve e-mail dahil olmak üzere her türlü iletişim bilgisi dahil tüm kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat kapsamında korunmaktadır. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, gerek İşvereniniz gerekse Veri Sorumlusu sıfatıyla, iş sözleşmeniz ve Kanun kapsamında işlenebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, üçüncü kişilere açıklanabilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, anonim hale getirilebilecektir.

Şirketimizin sorumlulukları, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin hangi yönetmelerle toplanabileceği ve yasal haklarınız aşağıda belirtilmiştir:

VERİ SORUMLUSU; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Şirketimiz, veri sorumlusu olup kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN AMACI; İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek ve şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla,

 • İş sözleşmenizin kurulması ve uygulanması,
 • İşe uygunluğunuzun tespiti,
 • Uygun pozisyonda çalıştırılmanız,
 • Personel özlük dosyalarının oluşturulması,
 • SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması,
 • Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması,
 • İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması,
 • İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması,
 • İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlarca öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması,
 • Maaş ödemelerinin yapılması,
 • Çalışan izinlerinin düzenlenmesi,
 • Çalışma sürelerinin tespiti,
 • İş yeri güveliğinin sağlanması,
 • Şirket’in istihdam ve insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, hukuk işlerinin takibi
 • Finans veya muhasebe işlerinin takibi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Şirketimizin kanuni yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) gibi kamu tüzel kişilerine 6698 sayılı KVK K.nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Ayrıca, İlgili mevzuat (İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve diğer mevzuatlar) kapsamındaki gereklilikleri yerine getirmek amacıyla Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile paylaşabiliyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla yargı organlarınca veya idari mercilerce talep edilmeleri halinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz yurt içi-dışında seyahatlerine katılabilmeniz için biletleme işlemleri gereği bir kısım Turizm acenteleri ile paylaşılabiliyoruz.

Şirketin Ticaret Sicil, Tescil, Kalite belgeleri ve teşvik imkanlarından yararlanmak üzere İTO, İSO KOSGEB gibi kurumlar ile paylaşabiliyoruz.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. Maddelerinde öngörüldüğü üzere gerektiğinde açık rızanız, iş sözleşmenizin kurulması ve uygulanması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi şartlarıyla kullanılmak üzere elektronik ya da fiziki olarak doldurulan formlar, sözleşmeler, elektronik postalar, çağrı merkezi dâhil her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Şirket, elde ettiği kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak Şirket, herhangi bir uyuşmazlık durumunda uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN YASAL SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletebilir. Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede içinde sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.opackmakine.com adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını “Akçaburgaz Mahallesi 1573 Sokak No:1 Tem 34 Esenyurt 2 B3 Katı No:33 Esenyurt / İSTANBUL” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu “opakmakine@hs02.kep.tr” adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, mümkün olan en kısa süre içerisinde değerlendirilerek cevaplandırılacaktır.

Veri sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, T.C. kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, Şirket’in 10 sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Şirket, talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

Saygılarımızla,

Switch The Language